Strona główna

Biblioteki mogą promować Cele Zrównoważonego Rozwoju poprzez:

  • realizację z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i szkołami w regionie wspólnych działań promujących Cele Zrównoważonego Rozwoju;
  • zamieszczanie informacji o promowaniu Celów przez biblioteki publiczne na stronach internetowych;
  • podkreślanie w materiałach promocyjnych znaczenie konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i publikowaniu ich ikon;
  • dzielenie się dobrymi praktykami i relacjami z wydarzeń upowszechniających Cele Zrównoważonego Rozwoju;

rozpowszechnianiu ulotki Biblioteki na rzecz Agendy 2030 ONZ wśród czytelników.