Agenda 2030 ONZ

25 września 2015 roku państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęły plan ratowania świata, czyli Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Zawiera ona 17 celów głównych i 169 powiązanych z nimi zadań dotyczących pięciu obszarów działania: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo.

Wyzwania zawarte w dokumencie ONZ, nad jakimi pracuje cały świat do 2030 roku, obejmują m.in.: ubóstwo, głód, zdrowie, edukację, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój oraz sprawiedliwość społeczną.

Zgodnie z założeniami uzgodnionymi podczas Szczytu ONZ w Nowym Jorku, cele znajdą swoje przełożenie w działaniach krajowych i na poziomie regionalnym, uwzględniających lokalne uwarunkowania. Polska aktywnie włączyła się w realizację Agendy 2030 ONZ. W 2017 roku rząd polski przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określającą model rozwoju odpowiedzialnego i społecznie oraz terytorialnie zrównoważonego. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie wspiera merytorycznie realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i promuje instytucje, które podjęły się współpracy w ramach wypełniania postanowień Agendy 2030.

>> Agenda 2030 – cały dokument <<