Biblioteki na rzecz realizacji Agendy 2030 ONZ

Biblioteki mogą promować Cele Zrównoważonego Rozwoju poprzez:

 • realizację z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i szkołami w regionie wspólnych działań promujących Cele Zrównoważonego Rozwoju;
 • zamieszczanie informacji o promowaniu Celów przez biblioteki publiczne na stronach internetowych;
 • podkreślanie w materiałach promocyjnych znaczenie konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i publikowaniu ich ikon;
 • dzielenie się dobrymi praktykami i relacjami z wydarzeń upowszechniających Cele Zrównoważonego Rozwoju;
 • rozpowszechnianiu ulotki Biblioteki na rzecz Agendy 2030 ONZ wśród czytelników.

Cel 1 : Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Udostępnianie wyników badań oraz danych dotyczących metod zwiększania wydajności i zrównoważonego rozwoju upraw rolnych
 • Publiczny dostęp dla rolników i hodowców do elektronicznych źródeł informacji zawierających, np. lokalne ceny rynkowe, prognozy pogody, informacje o nowych środkach produkcji

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Udostępnianie wyników badań oraz danych dotyczących metod zwiększania wydajności i zrównoważonego rozwoju upraw rolnych
 • Publiczny dostęp dla rolników i hodowców do elektronicznych źródeł informacji zawierających, np. lokalne ceny rynkowe, prognozy pogody, informacje o nowych środkach produkcji

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Udostępnianie w medycznych i szpitalnych bibliotekach wyników badań, wspierających edukację oraz poprawę praktyki lekarskiej w instytucjach opieki zdrowotne
 • Otwarty dostęp w bibliotekach publicznych do informacji o profilaktyce zdrowotnej, pomagających dbać o zdrowie jednostkom i rodzinom

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Wyspecjalizowanych pracowników, którzy wspierają wczesną naukę czytania i pisania oraz uczenie się przez całe życie
 • Dostęp do informacji i badań naukowych dla studentów w każdym miejscu
 • Otwarte dla wszystkich przestrzenie, gdzie koszty nie stanowią bariery w dostępie do nowej wiedzy i umiejętności

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Bezpieczne i przyjazne miejsca spotkań
 • Programy i usługi odpowiadające potrzebom kobiet i dziewcząt, np. ich prawa i zdrowie
 • Dostęp do informacji i technologii komputerowych pomagających kobietom rozwijać umiejętności biznesowe

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Dostęp do wiarygodnej informacji i dobrych praktyk wspierających gospodarowanie lokalnymi zasobami wodnymi i infrastrukturą sanitarną
 • Wolny i niezawodny dostęp do elektryczności i światła niezbędny do czytania, nauki oraz pracy

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Dostęp do wiarygodnej informacji i dobrych praktyk wspierających gospodarowanie lokalnymi zasobami wodnymi i infrastrukturą sanitarną
 • Wolny i niezawodny dostęp do elektryczności i światła niezbędny do czytania, nauki oraz pracy

Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Dostęp do informacji i szkoleń podnoszących kompetencje potrzebne do znalezienia pracy, ubiegania się o nią oraz osiągnięcia sukcesu zawodowego

Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Istniejącą rozległą infrastrukturę bibliotek publicznych i naukowych oraz wykwalifikowanych pracowników bibliotek
 • Przyjazne i integracyjne przestrzenie publicznie dostępne
 • Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. szybki Internet, który może nie być jeszcze wszędzie dostępny

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Neutralną i przyjazną przestrzeń, która umożliwia dostęp do wiedzy wszystkim ludziom, w tym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym: imigrantom, uchodźcom, mniejszościom, rdzennej ludności oraz osobom niepełnosprawnym
 • Równy dostęp do informacji wspierającej społeczną, polityczną i ekonomiczną integrację

Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Swoją misję godnych zaufania instytucji działających na rzecz promocji kulturowego włączenia oraz wzajemnego porozumienia
 • Dokumentację i ochronę dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń

Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Promowanie trwałego systemu wymiany i obiegu materiałów, który ogranicza marnotrawienie
 • Dostęp do źródeł historycznych o zmianach obszarów przybrzeżnych i użytkowania ziemi
 • Dostęp do badań naukowych i danych potrzebnych do informowania o polityce zmian klimatycznych
 • Powszechny dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji przez samorządy lokalne i rządy krajowe dotyczących takich tematów jak łowiectwo, rybołówstwo, użytkowanie ziemi oraz zarządzanie zasobami wodnymi

Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Promowanie trwałego systemu wymiany i obiegu materiałów, który ogranicza marnotrawienie
 • Dostęp do źródeł historycznych o zmianach obszarów przybrzeżnych i użytkowania ziemi
 • Dostęp do badań naukowych i danych potrzebnych do informowania o polityce zmian klimatycznych
 • Powszechny dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji przez samorządy lokalne i rządy krajowe dotyczących takich tematów jak łowiectwo, rybołówstwo, użytkowanie ziemi oraz zarządzanie zasobami wodnymi

Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Promowanie trwałego systemu wymiany i obiegu materiałów, który ogranicza marnotrawienie
 • Dostęp do źródeł historycznych o zmianach obszarów przybrzeżnych i użytkowania ziemi
 • Dostęp do badań naukowych i danych potrzebnych do informowania o polityce zmian klimatycznych
 • Powszechny dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji przez samorządy lokalne i rządy krajowe dotyczących takich tematów jak łowiectwo, rybołówstwo, użytkowanie ziemi oraz zarządzanie zasobami wodnymi

Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Promowanie trwałego systemu wymiany i obiegu materiałów, który ogranicza marnotrawienie
 • Dostęp do źródeł historycznych o zmianach obszarów przybrzeżnych i użytkowania ziemi
 • Dostęp do badań naukowych i danych potrzebnych do informowania o polityce zmian klimatycznych
 • Powszechny dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji przez samorządy lokalne i rządy krajowe dotyczących takich tematów jak łowiectwo, rybołówstwo, użytkowanie ziemi oraz zarządzanie zasobami wodnymi

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Publiczne udostępnianie informacji o parlamencie, społeczeństwie obywatelskim i innych instytucjach
 • Szkolenia rozwijające umiejętności rozumienia i posługiwania się informacją
 • Udostępnianie integracyjnej, neutralnej politycznie przestrzeni dla ludzi chcących się spotkać i działać

Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Biblioteki wspierają ten cel poprzez:
 • Uczestniczenie w globalnej sieci instytucji społeczności lokalnych wspierających plany lokalnego rozwoju

Więcej informacji na >> www.ifla.org/libraries-development